بّسًم ٱللۂ ٱلرحًمنٌ ٱلرحًيّم ٱلسًلٱم عليّكم وِ رحًمة ٱللۂ وِ بّركٱتُۂ
كيّفُك ؟ أحًوِٱلك ؟ ٱنٌ شّــٱء ٱللۂ كـل شّيّ تُــمٱم
ٱوِلٱ ٱلــعنٌـوِٱنٌ بّيّــجَذٌبّ وِ ٱلــتُــصِميّم رٱئـع
وِ ٱلقَصِــة مـعـبّرة وِ عجَبّتُنٌيّ كـثًـيّر 1999 شّكرٱ على ٱلطٌرحً
وِ ٱنٌتُظٌر ٱبّدُعٱتُك :جاكسون: فُلٱ تُفُٱصِليّ وِ وِٱصِليّ
فُيّ ٱمٱنٌ ٱللۂ وِ بّركٱتُۂ